Danh mục chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản Đồ

Album ảnh

Liên kết website

hoạt động khác

Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD

4/13/2018 10:56:34 AM
Ngày 30/3/2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+”

Ngày 30/3/2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+”. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông  nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn tham dự và chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, 06 Vườn quốc gia, Lãnh đạo Sở NN và PTNT 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, Ban quản lý Dự án Lâm nghiệp và dự án “ Hỗ trợ chuẩn bị sẵng sàng thực hiện  REDD+ ở Việt Nam, FCPF”.

Trong giai đoạn vừa qua, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng như: giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng mạnh, đạt bình quân 6,6%/năm so với 5,03%/năm giai đoạn 2010-2012; độ che phủ của rừng tăng từ 39,7% năm 2011 lên 41,45% năm 2017; năng suất và chất lượng rừng tiếp tục được cải thiện; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản liên tục tăng mạnh đạt hơn 8,0 tỷ USD năm 2017; dịch vụ môi trường rừng thực sự trở thành nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành Lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho người dân làm nghề rừng: năm 2017 thu được trên 1.700 tỷ đồng góp phần chi trả cho trên 5,0 triệu ha rừng; cơ chế chính sách từng bước được bổ sung, sửa đổi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng đặc biệt, là các cộng đồng dân cư thôn bản, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 05/4/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý rừng bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 (Quyết định số 419/QĐ-TTg), với mục tiêu góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh; thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các - bon; nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Đây là các Chương trình quan trọng của ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mục tiêu cơ bản là như nhau đều nhằm cụ thể hóa mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Để thực hiện thành công Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+. Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn kết luận:

- Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục có chỉ đạo tuyên truyền về mục tiêu, chương trình hành động, biện pháp triển khai thực hiện của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+. Đây là hai Chương trình gắn bó chặt chẽ với nhau về quan điểm, mục tiêu, kế hoạch hoạt động và điều hành.

- Bám sát các chỉ tiêu cơ bản của các Chương trình về: tốc độ tăng trưởng ngành, độ che phủ, năng suất và chất lượng rừng trồng; các chỉ tiêu về bảo vệ rừng;  khôi phục hệ sinh thái rừng bị suy giảm; dịch vụ môi trường rừng, giảm phát thải khí nhà kính…để tập trung chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Lồng ghép thực hiện 02 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+ ở các cấp đảm bảo hiệu quả; hoàn thiện có chất lượng cơ chế, chính sách để thực hiện các chương trình, đặc biệt là 04 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp và 7 thông tư, trong đó thể hiện tư tưởng mới trong quản lý, tạo sự chuyển biến. Hội nghị sẽ kết thúc trong ngày 30/3/2018./.

ĐỊA CHỈ
Trụ sở chính: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
Điện thoại: 0232. 3826026 fax: 02323826028.
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình